تصویر چهره: FaceImage
کد:
1080
نام:
مهدی
نام خانوادگی:
ابراهیمی
لغب:

      
سمت اداری:
عضو تیم حفاظت احمدی نژاد
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09121050134
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
عضو تیم حفاظت احمدی نژاد
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/3/2012
فرم ویرایش