تصویر چهره: FaceImage
کد:
1078
نام:
الیاس
نام خانوادگی:
دیزجی
لغب:

      
سمت اداری:
سر کانال جمع آوری اخبار و اطلاعات سپاه ناحیه شرق تهران
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
سر کانال جمع آوری اخبار و اطلاعات سپاه ناحیه شرق تهران
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/3/2012
فرم ویرایش