تصویر چهره: FaceImage
کد:
1073
نام:
امیر
نام خانوادگی:
قربانی
لغب:

      
سمت اداری:
از مدیران بخش تامین و تسلیح اداره کل حراست وزارت کشور
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09355339003
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
از مدیران بخش تامین و تسلیح اداره کل حراست وزارت کشور
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/2/2012
فرم ویرایش