مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1323
نام:
قاضی ساداتی
نام خانوادگی:

      
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
حکم ۷۴ نفر از بازداشت‌شدگان تجمع پاسارگاد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی صادر شده است. 
به گزارش سایت "حقوق بشر در ایران"، این افراد که در حال حاضر در زندان مرکزی شیراز(عادل آباد) در بازداشت هستند، از یک سال تا هشت سال حبس گرفتند.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.bbc.com/persian/iran-38328177
تاریخ آخرین ویرایش:
Dec/15/2016
فرم ویرایش