مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1308
نام:
احمد
نام خانوادگی:
عسگرپور
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
از وی نقل شده « ما از تجاوز جنسی در زندان ها به عنوان ایجاد رعب وحشت استفاده می کردیم. لذت جنسی نمیبردیم.»
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Dec/9/2015
فرم ویرایش