مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
تصویر1 : Image
تصویر2 : Image
کد:
1277
نام:
حمید
نام خانوادگی:
نمکی
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
حمید نمکی مزدوری در دادسرای اوین که جنایات بسیار کرده است توسط میهن پرستان شناسایی شد.

کسی که با ریش و عینک در سمت چپ عکس، پشت سر فرد اعدامی ایستاده است، حمید نمکی نام دارد.
زندانیان سیاسی پس از 88 خوب میشناسندش!
سمت رسمی اش محافظ بهرام رشته احمدی سرپرست دادسرای اوین بود؛ ولی عملا دادسرای اوین را میچرخاند و هر کاری دلش میخواست انجام میداد.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Aug/19/2014
فرم ویرایش