مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
تصویر1 : Image
کد:
1266
نام:
سیامک - (ویرایش توسط کاربر)
نام خانوادگی:
رحمتی - (ویرایش توسط کاربر)
لغب:
کامران - (ویرایش توسط کاربر)
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:
قرارگاه نیروی واکنش سریع کرج - (ویرایش توسط کاربر)
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09123970805- (ویرایش توسط کاربر)
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:
اراک - (ویرایش توسط کاربر)
توضیحات:
او را شناسائی کنیم. مزدور اسلحه بدست.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/31/2013
فرم ویرایش