مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1255
نام:
-
نام خانوادگی:
پازوکی
لغب:
سگ پاچه گیر
سمت اداری:
حراست دانشگاه ازاد واحد دماوند
آدرس محل کار:
دانشگاه ازاد واحد دماوند
آدرس خانه:
---
آدرسهای دیگر:
----
تلفن همراه:
----
تلفن خانه:
---
تلفنهای دیگر:
---
تاریخ تولد:
----
محل تولد:
دماوند
توضیحات:
این فرد باگشت زدن های نا به جا، فحش دادن داد  بیداد گشت زدنی در خیابان های تهران ودماوند به طور نا محسوس و 5 فرزند خودرا در حراست به زور استخدام و مزدور سازی و ازار اذیت وفحش دادن به دانشجو های مظلوم و بی دفاع به کار خود ادامه میدهد
تاریخ مرگ:
---
اتهامات:
ازاد -اذیت - نذاشتن صحبت کردن دختر وپسرها و تفکیک سرویس و خارج از حیته وظایف خود عمل کردن
بیوگرافی:
عقده یه درجه یک
لینکس:

            
تاریخ آخرین ویرایش:
Jan/15/2013
فرم ویرایش