مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1251
نام:
رضا
نام خانوادگی:
شبیری
لغب:

      
سمت اداری:
رئیس زندان شهید همت ابوقریب ولایت فقیه و عضو سازمان حفاظت اطلاعات رهبری
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
رئیس زندان شهید همت ابوقریب ولایت فقیه و عضو سازمان حفاظت اطلاعات رهبری
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Dec/28/2012
فرم ویرایش