مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1194
نام:
محمد جواد
نام خانوادگی:
ابراهیمی
لغب:

      
سمت اداری:
یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی ناحیه انتظامی تهران بزرگ
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
شهر ری -حسن آباد فشاپویه - بلوار امام خمینی نبش بانک ملت
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:
56228414
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی ناحیه انتظامی تهران بزرگ
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/23/2012
فرم ویرایش