مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1183
نام:
حسن
نام خانوادگی:
مددی
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
معاون سابق دانشگاه زنجان،- شش نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان که معترض و افشا‌کننده‌ی قصد سوء استفاده‌ حسن مددی از یک دانشجوی دختر بودند، مجازات می‌گردند. اتهام این دانشجویان "تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور" است. در این رابطه بهرام واحدی، سورنا هاشمی، آرش رایجی، پیام شکیبا و محمد حسن جنیدی، به یک سال زندان و علیرضا فیروزی به یک سال و چهار ماه زندان محکوم گردیدند. حسن مددی هم‌اکنون در سمتی دیگر در وزارت علوم به کار مشغول است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=6321
تاریخ آخرین ویرایش:
Jul/18/2012
فرم ویرایش