مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
کد:
1159
نام:
اکبر
نام خانوادگی:
کبیری
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
بازجوی شعبه ۷ اوین و تروریست بین المللی
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/14/2012
فرم ویرایش