مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1158
نام:
صادق
نام خانوادگی:
محصولی
لغب:

      
سمت اداری:
پاسدار سابق و وزیر کشور کنونی
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
پاسدار سابق و وزیر کشور کنونی
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/13/2012
فرم ویرایش