مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1149
نام:
محمد حسین
نام خانوادگی:
رجب زاده
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
از پایگاه بسیج شهید یزدی نژاد واقع در روستای قوچ حصار شهر ری است. وی در یکی ادرگیریها زخمی شده و کتک خورده است.
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
Jun/7/2012
فرم ویرایش