مزدوران دیکتاتوری اسلامی

تصویر چهره: FaceImage
1 تصویر : Image
کد:
1135
نام:
عبدالله
نام خانوادگی:
باقری
لغب:

      
سمت اداری:

      
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:
خیابان اذربایجان قصرالدشت و خیابان کارون
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:

      
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
محافظ محمود احمدی نژاد - چماقدار
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:
- چماقدار روز عاشورا
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/23/2012
فرم ویرایش