تصویر چهره: FaceImage
کد:
1103
نام:
افشین
نام خانوادگی:
کامل
لغب:

      
سمت اداری:
افسر اطلاعات ناجا تهران(منطقه تهران بزرگ)
آدرس محل کار:

      
آدرس خانه:

      
آدرسهای دیگر:

      
تلفن همراه:
09366431318
تلفن خانه:

      
تلفنهای دیگر:

      
تاریخ تولد:

      
محل تولد:

      
توضیحات:
افسر اطلاعات ناجا تهران(منطقه تهران بزرگ)
تاریخ مرگ:

      
اتهامات:

      
بیوگرافی:

      
لینکس:

      
تاریخ آخرین ویرایش:
May/8/2012
فرم ویرایش